Szkoła Podstawowa

im. Orląt Lwowskich

w Brzozówce

ul. Tarnowska 36

33-140 Lisia Góra

Tel/fax: 146784352

e-maile: spbrzozwka@o2.pl

 

POLEGLI, ABYŚMY ŻYLI WOLNI

 

 

 

Uroczystość nadania imienia

 

 

 

 

16 kwietnia 2011 roku to bardzo ważna data dla naszej placówki, bowiem w tym dniu otrzymaliśmy zaszczytne imię Orląt Lwowskich oraz piękny, jakże wymowny sztandar. Uroczystość była połączona z oddaniem do użytku i poświęcenia nowej części szkoły, którą to z inicjatywy Rady Sołeckiej rozpoczęto budować w 2006 roku. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 można było dokończyć budowę i nowocześnie wyposażyć salę gimnastyczną, pracownię językowo- informatyczną, pracownię humanistyczną oraz pracownię przyrodniczo-matematyczną.

Naszą uroczystość poprzedziły dwa lata pracy z przyszłym patronem szkoły. Uczniowie, nauczyciele i rodzice: poznawali losy Orląt Lwowskich, uczetniczyli w konkursach recytatorskich, historycznych, wiedzy o naszym patronie oraz plastycznych związanych tematycznie z Orlętami, aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, spotkaniach z panem wizytatorem Stanisławem Siadkiem, wielkim miłośniku tematyki kresowej, który tak pięknie przybliżył dzieciom zwyczaje, tradycje i kulturę wschodnich ziem dawnej Polski, zorganizowali wieczornicę, na której było wielu zaproszonych gości m.in. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Wybór Orląt Lwowskich na patrona Szkoły Podstawowej w Brzozówce został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. Powyższa inicjatywa otrzymała umocowanie prawne dzięki poparciu Rady Gminy w Lisiej Górze, która podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Pragniemy, aby hasłem przewodnim dla naszych pedagogów i uczniów stały się słowa: Polegli, abyśmy żyli wolni.

Uwieńczeniem naszych działań była uroczystość nadania imienia. Rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. dr Ryszarda Banacha, który jednocześnie wygłosił okolicznościowe kazanie, Proboszcza Parafii Brzozówka O. Francesco Puddu, Kapelana Nauczycieli ks. Czesława Górkę oraz O. Piotra Pacurę. Bezpośrednio po Mszy Świętej wszystkie Poczty Sztandarowe, uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni gości przemaszerowali na plac szkolny, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców sołectwa. Aktu tego dokonali: Wójt Gminy Lisia Góra, Stanisław Wolak, Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach, Sołtys Zofia Zych, Dyrektor Szkoły Aleksandra Kozioł, rodzic Anna Banaś i uczennica Magdalena Łos. Aktu przecięcia wstęgi nowo oddanej części szkoły dokonali: poseł RP Andrzej Sztorc, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Wicekurator Oświaty i Wychowania w Krakowie Agata Szuta, oraz wymienione wcześniej władze samorządowe gminy i przedstawiciele społeczności szkolnej. Wśród gości poza w/w swoją obecnością zaszczycili nas: pani wizytator Janina Sak oraz pan wizytator Stanisław Siadek jak i przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południo-Wschodnich z panią prezes Haliną Żmudą.

W części oficjalnej dokonano aktu uroczystego nadania imienia Orląt Lwowskich Szkole Podstawowej w Brzozówce oraz przekazania Sztandaru. W imieniu fundatora Klubu Parafii Lisia Góra w Chicago, Sztandar na ręce Wójta Gminy przekazał członek Klubu Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach jednocześnie fundator drzewca. Następnie kolejno Wójt Stanisław Wolak przekazał Sztandar Dyrektor Szkoły Aleksandrze Kozioł, która przekazała go społeczności uczniowskiej.

Uwieńczeniem całości uroczystości był piękny, o dużym ładunku patriotycznym występ uczniów pod kierunkiem panów Janusza Kity (scenariusz) i Piotra Kity oprawa muzyczna. Wymienieni byli także autorami hymnu szkoły, który został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie. Smaku i specyficznego klimatu całości nadawała scenografia przygotowana przez Panie Ewę Kuta i Edytę Kłósek.

Dzień 16 kwietnia 2011 roku na zawsze pozostanie w pamięci nauczycieli, uczniów, rodziców oraz mieszkańców Brzozówki. Stanie się też inspiracją do dalszych działań wychowawczych naszej placówki.

Dyrektor Szkoły Aleksandra Kozioł

Zdjęcia Grzegorz Ważny

 

 

Strona główna

Copyright © 2011 Aleksandra Kozioł