Szkoła Podstawowa

im. Orląt Lwowskich

w Brzozówce

ul. Tarnowska 36

33-140 Lisia Góra

Tel/fax: 146784352

e-maile: spbrzozwka@o2.pl

 

POLEGLI, ABYŚMY ŻYLI WOLNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.spbrzozowka.eu

Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Brzozówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.spbrzozowka.eu
Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-19
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21
Ocena dokonana przez pracownika Szkoły Podstawowej w Brzozówce
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Liszka
e-mail: spbrzozowka@lisiagora.pl
Telefon: 146784352
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Dostępność zgodna

 

 

Strona główna

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Aleksandra Kozioł