Jesteś gościem na naszej stronie.

 
 
 

„Nasza świetlica nie jest sztuką dla sztuki, nie jest na pokaz  - ale przede wszystkim służy dzieciom. Powstała z myślą o nich i dla nich, to Oni są głównymi inicjatorami jej pracy, a Ja odpowiadam na ich potrzeby, na ich zamiłowania, pasje, wychowuję i opiekuję się nimi – bo taka jest moja rola i misja naszej szkoły”

 
 

Wychowawca świetlicy : mgr Jolanta Maciak

 

JAK DZIAŁAMY !

NASZYMI PRIORYTETAMI SĄ SZCZĘŚCIE, RADOŚĆ I ZADOWOLENIE NASZYCH PODOPIECZNYCH.

 

Świetlica Szkoły Podstawowej w Brzozówce jest miejscem, w którym dzieci ze względu na różne godziny pracy rodziców, spędzają czas po zakończeniu lekcji. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole w godzinach od 12.00 do 16.00. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców. Nie pracujemy w czasie gdy są normalne zajęcia lekcyjne – bo świetlica jest dla dzieci a nie dla godzin nauczyciela. Jej praca zaczyna się po zakończonych lekcjach. Dysponujemy salą położoną na parterze budynku szkolnego. Ponadto w godzinach popołudniowych mamy do dyspozycji salę komputerową z dostępem do Internetu oraz miejsce do ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną, zajęć sportowych i tanecznych. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na placu zabaw znajdującym się przed budynkiem szkoły lub na położonym w niewielkiej odległości od szkoły boisku sportowym.

KIM SĄ UCZESTNICY ŚWIETLICY

Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas 0 – IV. W roku szkolnym 2009/2010 korzysta z niej 23 dzieci. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodzice zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu oraz jego odbiór przez inne osoby.

         Zajęcia prowadzone w świetlicy dostosowane są do wieku uczniów, ich możliwości intelektualnych i zainteresowań. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby dzieci czuły się
w świetlicy akceptowane, obdarzane szacunkiem, ciepłem i życzliwością.

NASZE CELE TO :

·         zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu;

·         udzielanie uczniom pomocy w nauce;

·         zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

·         organizowanie dodatkowej pomocy dla uczniów, którzy nie radzą sobie
z opanowaniem materiału programowego;

·         ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie;

·         wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami;

·         organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

·         kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

·         organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów;

·         rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

·         rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

·         rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy;

 

KIERUNKI PRACY

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.

Ważny jest zatem dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów, kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

PROWADZONE ZAJĘCIA

·    rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, orgiami i inne;

·    rozbudzające zainteresowania czytelnicze – czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, inscenizacje;

·    wzbogacające posiadane wiadomości – czytanie książek, studiowanie encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne;

·    kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat – rozmowy
z uczniami, pogadanki, zabawy typu „dokończ zdanie” i inne;

·    kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy – konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych;

·    ćwiczące umiejętność zapamiętywania oraz rozwijające umiejętności aktorskie – programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne;

·    wzbogacające ekspresję twórczą – pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne;

·    kształtujące ekspresję ruchową – zabawy taneczne;

·    zwiększające sprawność fizyczną – gry i zabawy zręcznościowe;

·    relaksujące – relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, spacery;

Szczególną uwagę zwracamy na wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów
z kolegami i koleżankami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań
i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad i regulaminu.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno - technicznym i dlatego poświęcamy im w świetlicy bardzo dużo czasu, często przygotowując prace do różnych konkursów.

NASZE SUKCESY

W bieżącym roku szkolnym nasi wychowankowie brali udział w wielu konkursach plastycznych - gminnych, rejonowych oraz ogólnopolskich, zdobywając wiele nagród. Jesteśmy dumni z tego, że z naszej szkoły wywodzi się wielu laureatów konkursów plastycznych, organizowanych nie tylko w rejonie, ale także na skalę ogólnopolską. M. in.:

§               w konkursie plastycznym pt.„Skarby jesieni”, organizowanym przez Filię nr 2 MBP
w Tarnowie wyróżnione zostały Agata Szegda (kl. IV) oraz Weronika Zych (kl. I);

§               w konkursie plastycznym pt. „Kosmiczna podróż do wszechświatów”, organizowanym przez Filię nr 3 MBP w Tarnowie Aneta Poniewierska (kl. IV) zdobyła III miejsce, natomiast Agata Szegda (kl. IV) oraz Bartłomiej Poniewierski (kl. III) otrzymali wyróżnienie;

§               w konkursie organizowanym pod patronatem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
w Krakowie pt. „Ptaki z orgiami” wyróżniona została po raz kolejny Agata Szegda
(kl. IV);

§               w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Moja przygoda z warzywami, owocami i sokami” organizowanym przez Krajową Unię Producentów Soków w Krakowie najlepsza w Małopolsce okazała się nasza uczennica Patrycja Foszcz, która                      w nagrodę otrzymała rower górski.

§              obecnie bierzemy udział w konkursie pt. „Kraina bezpiecznej energii” organizowanym przez Enion Energia Sp. Zo.o – nie mamy jeszcze wyników tego konkursu.

W każdym roku szkolnym przygotowujemy różnorodne przedstawienia teatralne. Był już „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, „Taki jest ten kwiat”, „Grunt to rodzina” i wiele innych. Prezentujemy je na uroczystościach szkolnych z okazji Dnia Matki oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zawsze przed świętami Bożego Narodzenia wychowankowie świetlicy przy wsparciu wychowawcy organizują kiermasz, wykonanych przez siebie kartek świątecznych i ozdób choinkowych. Zebraną kwotę pieniężną z kiermaszu przeznaczamy na zakup gier edukacyjnych.

W świetlicy umożliwiamy uczniom wspieranie się nawzajem , uczymy współpracy
i zespołowego działania oraz samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Ponadto prowadzone są przez wychowawcę rozmowy indywidualne  z dziećmi oraz udzielana jest im pomoc w rozwiązywaniu ich osobistych problemów. Dzieciom, które przejawiają trudności w uczeniu się, proponuje się ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej. Jest to metoda stymulowania rozwoju umysłowego. Opiera się ona na założeniu, że ruch jest nieodłączną częścią uczenia się i myślenia. Propaguje zorganizowane ruchy, które sprawiają, że ciało i mózg pracują w sposób optymalny na rzecz rozwoju i samorealizacji każdej osobowości.

 

Zobacz naszą galerie ->

 
 
       
  Copyright © 2010 by Jakub Jaźwiński
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024 x 768 oraz przeglądarkę Firefox i IE
Jeżeli znalazłeś jakiś błąd to powiadom nas o tym